Kasteelstraat 129 / 8700, Tielt, België

Doneer :

IBAN : BE87 0018 9411 8794
BIC    : GEBABEBB

General Conditions

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten, lessen en inschrijvingen voor lessen via de website van vzw Ihsan, www.vzwihsan.be. Door het plaatsen van een bestelling, accepteert de gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden.
 1. Aanbiedingen en prijzen
  Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wijzigingen in prijzen, specificaties en aanbiedingen zijn voorbehouden.
 2. Bestellingen en overeenkomst
  De gebruiker kan zich inschrijven voor een les via de website door het volgen van de stappen op de website. Wij bevestigen de ontvangst van de inschrijving per e-mail. De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de inschrijving door ons.
 3. Betaling
  De gebruiker kan betalen via de aangeboden betaalmogelijkheden op de website, zoals bancontact, creditcard, PayPal of overschrijving. Betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de betalingsfaciliteiten op het platform.
 4. Annuleringen en vervangingen
  Annuleringen van inschrijvingen voor lessen dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les te worden doorgegeven per e-mail. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de les wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij niet-opkomen zonder annulering wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht. Indien de les niet door kan gaan wegens omstandigheden aan onze zijde, zullen wij zoveel mogelijk een vervangende les aanbieden. Indien de gebruiker hier niet aan kan deelnemen, wordt het lesgeld terugbetaald.
  De vereniging behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van beëindiging van de diensten zal de vereniging de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en zal zij haar best doen om eventuele schade voor de gebruiker te beperken.
 5. Aansprakelijkheid
  De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van de vereniging.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  Alle intellectuele eigendomsrechten van de aangeboden producten en diensten, zoals lesmateriaal en video’s, berusten bij ons of onze licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Persoonlijke gegevens
  De vereniging verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker in overeenstemming met de Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Op de verkoopovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zullen wij trachten dit in onderling overleg op te lossen. Mochten wij hier niet in slagen, dan zijn de geschillen uitsluitend vatbaar voor de bevoegde rechter in België.
 9. Wijziging
  Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de vereniging. De gebruiker is verplicht om zich te houden aan de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden.
 10. Aanvullende bepalingen
  De vereniging behoudt zich het recht voor om de diensten te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van beëindiging van de diensten zal de vereniging de gebruiker hiervan op de hoogte stellen en zal zij haar best doen om eventuele schade voor de gebruiker te beperken.